Urząd Miasta Łodzi

Wsparcie kultury

Samorząd Łodzi ma świadomość roli kultury w życiu każdej społeczności oraz wyjątkowości łódzkiej sceny kulturalnej. Wspiera jej rozwój i stara się w miarę możliwości zapewnić rodzimym twórcom optymalne warunki do pracy artystycznej. Co roku przyznawane są nagrody dla osób zasłużonych dla rozwoju kultury łódzkiej, ogłaszane są otwarte konkursy o granty na dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć artystycznych, konkurs stypendialny dla osób zajmujących się działalnością artystyczną oraz animacją kultury, konkursy na najem lokali dla kreatywnych.

Konkurs wydawniczy

Konkurs Wydawniczy organizowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi to wyjątkowe przedsięwzięcie, które ma na celu finansowe wsparcie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią.

W ostatnich latach w ciągu VII edycji konkursu dzięki wsparciu finansowemu Miasta ukazały się m.in. takie pozycje jak m.in.: „Łódzkie Kina - od Gdyni po Tatry", „Sekrety Łodzi - Ludzie", „Wielkie Rody Fabrykanckie Łodzi", „Latające Bajki" czy „Szumi Czas". Wszystkie cechuje wysoka wartość merytoryczna, artystyczna i dokumentacyjna, wiele otrzymało prestiżowe nagrody. Więcej informacji >>

Konkurs Wydawniczy to oferta kierowana do organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 które realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi, prowadzących działalność statutową w zakresie objętym konkursem, posiadają niezbędne doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę.

Szczegółowe informacje na temat edycji konkursu w 2017 r. znajdują się zobacz BIP >>>

Stypendia Prezydenta Łodzi

STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY 2017

Ruszył kolejny nabór wniosków do programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.
Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Będą przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura.

O stypendia mogą ubiegać się zwłaszcza osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia. Ponadto kandydat musi prowadzić działalność twórczą na terenie Łodzi.

Wyboru stypendystów dokona komisja, w skład której wejdą eksperci z danej dziedziny kultury, urzędnicy i radni.

szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji znajdują się zobacz BIP >>

szczegółowe informacje na temat edycji 2017 znajdują się zobacz BIP >>>

 


STYPENDIA ARTYSTYCZNE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ UPOWSZECHNIANIEM  I ANIMACJĄ KULTURY 2016

Z radością informujemy, że po raz kolejny przyznano Stypendia Artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi na kwotę ogółem 114 000 złotych polskich. W gronie 13 szczęśliwych laureatów znaleźli się twórcy filmowi, muzycy i animatorzy kultury, którzy dzięki wsparciu finansowemu Miasta będą mieli szansę realizacji swoich autorskich przedsięwzięć artystycznych.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są od czterech lat  w następujących dziedzinach: sztuki wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, literatura. Realizowane są w Łodzi zgodnie z założeniami Polityki Rozwoju Kultury 2020+ i mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów, umożliwiając realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć, promować rozwój łódzkiej kultury oraz zachęcać artystów do wyboru Łodzi na miejsce swoich działań twórczych. Wnioski ocenia komisja złożona z radnych, pracowników Wydziału Kultury, przedstawicieli środowisk naukowego i artystycznego. Oprócz wsparcia finansowego przedsięwzięć Wydział Kultury zapewnia także promocję już zrealizowanych projektów.

W ubiegłych latach dzięki stypendiom światło dzienne ujrzały m.in. takie projekty, jak słuchowisko wielkoobsadowe Kim jest Max Winckler z udziałem p. Fronczewskiego i M. Dziędziela, wystawy malarskie, filmy animowane i dokumentalne oraz wiele innych.

Konkurs dotacyjny

W ramach ogłaszanego corocznie otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta dofinansowuje interesujące i wartościowe projekty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego., w tym, m.in.: organizację imprez kulturalnych, edukację kulturalną na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza zagrożonej wykluczeniem społecznym, wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+ oraz realizację przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej. Kwota dofinansowania wynosi do 50.000 tysięcy złotych (tzw. „małe granty) oraz ponad 50.000 (tzw. duże granty). O wsparcie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji konkursu znajdują się zobacz BIP >>
 • informacje na temat edycji 2017 znajdują się tutaj >>
Dotacje pozakonkursowe - małe granty

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW. W tym roku po raz pierwszy Wydział Kultury ma zarezerwowane w swoim budżecie środki przeznaczone specjalnie na te inicjatywy.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) miasto może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków miasta takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

 • wnioskowana dotacja od miasta w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
 • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń biura Urzędu Miasta /Wydziału,
 • stronie internetowej,
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok). Oferty należy składać min. 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.

Do pobrania:

Komunikaty, informacje i ogłoszenia

Sztafeta literacka pt. „Dygot w mieście Łodzi” – Regulamin

Sztafeta literacka pt. „Dygot w mieście Łodzi” – Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi jako podmiot prowadzący fanpage „Łódź pełna kultury”.
 2. Konkurs składać się będzie z kilku oddzielnych części (etapów), z których każda ogłaszana będzie na stronie Facebook „Łódź pełna kultury” i na portalu internetowym Miasta.
 3. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która przesłała propozycję spełniającą wymagania Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik może brać udział w więcej niż jednym etapie Konkursu. Dotyczy to także laureatów poszczególnych etapów.
 5. Nadsyłane teksty muszą być autorstwa Uczestnika konkursu i nie mogą być wcześniej publikowane w jakiejkolwiek formie.
 6. Propozycje należy nadsyłać wyłącznie w terminach wskazanych w ogłoszeniach konkursowych.
 7. Propozycje należy nadsyłać wyłącznie na adres e–mail: kulturalnykonkurs@uml.lodz.pl w formie załączonego pliku tekstowego.
 8. Propozycje muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem Autora wraz z oświadczeniami jak niżej
 9. Do przesłanego tekstu należy dołączyć oświadczenia o treści: a)„Akceptuję warunki Regulaminu konkursu”; b) „Dysponuję pełnią praw autorskich do zgłoszonego tekstu oraz wyrażam zgodę na ich nieodpłatne przeniesienie na rzecz organizatora konkursu w zakresie określonym w Regulaminie”; c) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu”.
 10. Propozycje niespełniające warunków dotyczących samodzielnego autorstwa, terminu przesłania, określonej w ogłoszeniu długości i nie zawierające ww. oświadczeń nie będą brane pod uwagę.
 11. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody – w przypadku zwycięstwa – na:

–  wykorzystanie zgłoszonego  tekstu do twórczej kontynuacji przez innych Uczestników Konkursu;

– redakcję i korektę nadesłanego tekstu;

–  publikację całości opowiadania na wybranych przez Organizatora nośnikach, w szczególności na stronach internetowych  oraz w portalach społecznościowych Miasta i wydawnictwach promujących Miasto Łódź oraz miejskie instytucje kultury.

 

 1. W celu realizacji uprawnień określonych w pkt 11 uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich oraz oświadczeń o treści określonej w pkt 9 w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora. Zaniechanie stawiennictwa i podpisania oświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z konkursu.
 2. Wyboru 3 najlepszych tekstów poszczególnych etapów dokona każdorazowo Jury w składzie – Agnieszka Płoszaj (pisarka), Przemysław Owczarek (dyrektor Domu Literatury w Łodzi), Dagmara Śmigielska (dyrektor Wydziału Kultury UMŁ), sekretarz: Aleksandra Górska (Wydział Kultury).
 3. Postanowienia Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 4. Autorzy 3 najlepszych tekstów wyłonieni w poszczególnych etapach Konkursu otrzymają nagrody książkowe.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Urząd Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia na każdym etapie bez podania przyczyn.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ŁODZI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Łodzi przyznawane są jednorazowo w roku kalendarzowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony kultury na wniosek instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi lub z inicjatywy Prezydenta. Na przestrzeni 16 lat trafiły do blisko 300 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak Elżbieta Adamiak, Remigiusz Brzyk czy Andrzej Poniedzielski.

Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków. Kliknij, by poznać warunki i tryb przyznawania nagród.

Laureaci w poszczególnych latach

2017

Krystyna Wągrowska-Zamysłowska
Organizatorka i promotorka wystaw poświęconych największym polskim twórcom filmowym i produkcjom filmowym. Kuratorka wystaw m.in.: „Andrzej Pągowski. Kieślowski na nowo” . „Ogniem i mieczem. Scenografia, kostiumy, militaria”, „Quo vadis – kulisy filmu”, „Roman Polański. Aktor. Reżyser”, „100 lat polskiego filmu fabularnego”. Za przygotowane lub współtworzone przez nią wystawy Muzeum Kinematografii w Łodzi otrzymało pięciokrotnie nominacje do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej a za wystawę „Roman Polański. Aktor. Reżyser” nagrodę PISF w kategorii „Promocja polskiego filmu za granicą”.

Kamil Maćkowiak
Aktor, reżyser, scenarzysta, tancerz, choreograf. Założył Fundację promującą kulturę teatralną. W ramach działań fundacji prowadzi działalność społeczną angażując się w liczne akcje. Otrzymał ponad 20 nagród krajowych i zagranicznych.

Adam Klimczak
Artysta i animator kultury. Współtwórca wielu międzynarodowych spotkań artystycznych tj.: „Konstrukcja w procesie”, Łódź Biennale 2004 i 2010. Od 1984 prowadzi autorską „Galerię Wschodnią”. Kierownik działu sztuki w MMŁ. Jeden z kuratorów pierwszej od ponad 80 lat, unikalnej w skali międzynarodowej monograficznej wystawy Samuela Hirszenberga oraz jego braci.

Józef Kłosiński
Włókiennik, technik maszyn włókienniczych. Biznesmen. W 2006 r. współtworzył Muzeum Fabryki w Manufakturze. Od 2008 r. pracuje jako starszy mistrz obsługi maszyn włókienniczych w CMWŁ. Dzięki jego staraniom i pozytywnej decyzji władzo zachowano oryginalne XIX-wieczne krosna tkackie i dzięki temu odtworzono tkalnię, co dało podwaliny do interaktywnej wystawy „Rekonstrukcja tkalni z przełomu XIX i XX wieku. Prezentacja maszyn w ruchu”.

Małgorzata Wróblewska-Markiewicz
Emerytowana kierowniczka działu tkaniny artystycznej w CMWŁ. Współtworzyła kolekcje Muzeum, opracowywała zbiory. Ma na koncie kilkadziesiąt branżowych publikacji związanych z tkaniną artystyczną i z CMWŁ. Nieocenione zasługi w propagowaniu wiedzy na temat tkaniny zabytkowej (pasów kontuszowych, kobiernictwie, historycznym jedwabnictwie). Uznana w Polsce i za granicą specjalistka w rzadkiej dziedzinie – tkaninie artystycznej.

Joanna Szymczak-Ryczel
Kierowniczka Filii nr 11. Realizuje działania w zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Współorganizuje obchody Noc Bibliotek, Dnia Dziecka, Dnia Sąsiada, pikniki, imprezy okolicznościowe. Podejmuje działania w zakresie kultury muzycznej w lokalnym środowisku. Aktywizuje artystycznie seniorów. Autorka scenariuszy zabaw z książką i zajęć biblioterapeutycznych.

Elżbieta Tomala-Nocuń
Muzyk, dyrygent. Prowadzi wiele orkiestr i chórów zarówno w Łodzi jak i w kraju. W ramach doktoratu w AM w Łodzi była kierownikiem muzycznym premiery operetki Jacquesa Offenbacha pt. „Wielka księżna Gerolstein”. Jako pierwsza w Polsce przygotowała muzycznie to dzieło w jego oryginalnej wersji.
Zdzisław Hejduk
Założyciel i wieloletni dyrektor Teatru 77. W latach 1969-2003 zrealizował w tym teatrze wiele autorskich przedstawień, wystawianych i nagradzanych w kraju i poza jego granicami (min. Na Festiwalu Fringe w Edynburgu). Autor dwóch książek.

Stanisław Kazimierz Knol
Tancerz, choreograf. Od 1964 roku solista baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, gdzie pracował kilkadziesiąt lat. Współpracowała z Akademią Muzyczną w Łodzi, PWSFTviT. Konsultant taneczny wielu teatrów i zespołów.

Piotr Dzięcioł
Producent filmowy, założyciel Wytwórni Filmowej OPUS (1991r.) Piotr Dzięcioł to producent rozsławiający Łódź dzięki sukcesom filmów realizowanych w jego Wytwórni: „Edi”, „Z odzysku”, „Wymyk”, „Obywatel”, „Ida”. OPUS Film jest obecnie producentem nowego serialu stacji AXN pt. „Ultraviolet” w reż. Jana Komasy i Sławomira Fabickiego, do którego zdjęcia powstają w Łodzi.

Ewa Bloom-Kwiatkowska
Artystka intermedialna, scenografka, projektantka mody, współtwórczyni undergroundowej galerii Chaos Faza 3 działającej w Łodzi w latach 80. Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru łódzkiej PWSSP. W 1989 r. artystka spaliła wszystkie swoje prace i na kilka lat porzuciła świat sztuki. Od 2009 r. kieruje Pracownią Zagadnień Scenograficznych oraz Pracownią Projektowania Kostiumu Teatralnego i Filmowego łódzkiej ASP. W grudniu 2011 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuki piękne na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im W. Strzemińskiego. W 2016 r. przygotowała wspólnie z innymi artystkami z Łodzi wystawę Grupy Frakcja zatytułowaną „Kobiety, które siedzą w Łodzi. Manifest obecności” prezentowaną w Galerii Manhattan Transfer.

Wojciech Droszczyński
Wieloletni aktor Teatru Nowego w Łodzi. Podczas swojej ponad 40-letniej kariery stworzył szereg kreacji, które zapadły w pamięć widzów: Batiuszka w „Kobro”, Prowokator w „Policji” czy Thomas Edison w spektaklu „Dogville”.

Stanisław Fijałkowski
Jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, malarz i grafik, doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W latach 1947-1993 był nauczycielem akademickim w tej uczelni, od roku 1983 profesorem. Pełnił funkcje prorektora i dziekana Wydziału Grafiki. Był jednym z inicjatorów wydania „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego (1958). W 2017 r. w stulecie awangardy w Polsce rola jaką odegrał profesor Stanisław Fijałkowski w procesie upowszechniania wiedzy o polskich artystach dwudziestego wieku jest nieoceniona. To dzięki jego inicjatywie teoria sztuki m.in. Władysława Strzemińskiego czy Kazimierza Malewicza przedstawiona została szerokiemu gronu odbiorców, podkreślając ich ważny głos w międzynarodowej dyskusji na temat nowoczesności.

L.Stadt
Zespół muzyczny powstał w Łodzi w 2003 r w składzie Łukasz Lach, Radek Bolewski, Adam Lewartowski i Adam Sieczkowski. W 2016 r. muzycy zaangażowali się w „Koalicję Miast” organizowaną w ramach ESK 2016 we Wrocławiu. Powstał projekt „L.Story”, który w konsekwencji stał się pierwszą polskojęzyczną płytą zespołu. Piosenki z płyty osiągają wysokie miejsca na listach przebojów polskich rozgłośni radiowych. Autorem tekstów jest Konrad Dworakowski.

Zofia Uzelac
Wieloletnia aktorka Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Profesor zwyczajna PWSFTviT, związana z Wydziałem Aktorskim od 1981 roku. Dzięki jej staraniom uczelnia uzyskała Teatr Studyjny – miejsce pracy adeptów sztuki aktorskiej. Od 36 lat sprawdza się jako organizatorka Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. wielokrotnie nagradzana, min. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem z długoletnią służbę. Pod jej kierunkiem i z jej inicjatywy w roku 2016 zorganizowano różne projekty, min.: Zszywanie Europy 2 i Teatrino.
Mariola Wojtysiak Prezes Fundacji Wytwórnia, która w tym roku zorganizowała 10. Letnią Akademię Jazzu. Współtwórczyni LAJ. Szefowa klubu Wytwórnia od początku jego istnienia. Fundacja Wytwórnia finansuje działalność Jazzowego Chóru Wytwórni i wydaje książki opisujące i promujące łódzką kulturę.

Ryszard Tobiański
Plastyk. Od 25 lat prowadzi w OK Górna koło plastyczne, którego wychowankami są już absolwenci łódzkiej ASP. Od 1997 r. organizuje konkurs na projekt karty świątecznej „Hej Kolęda”. Od 2012 r. prowadzi „Galerię Sześciu Obrazów”. Inicjator wydarzeń i cykli interdyscyplinarnych: „Podróże ze sztuką, „Wagary u Haesslera”, „Urodziny Haesslera”. Projektuje druki dla OK Górna na potrzeby działań promocyjnych.

Wojciech Sylwester Żogała
Scenograf filmowy i dekorator wnętrz, wykładowca PWSFTviT. Trzykrotny laureat Nagrody za scenografię na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, czterokrotnie nominowany do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Laureat nagrody na Festiwalu „Dwa teatry” oraz laureat dwóch nagród na Festiwalu Polskich Wideoklipów „Yach Film”. Członek Europejskiej Akademii Filmowej.

Grupa Impro Atak!
Grupa teatralna powstała w Łodzi w 2014r. W twórczości wykorzystuje różne formy improwizacji. Spektakle grupy na stałe wpisały się w repertuar Teatru Nowego.

 

 

2016

Władysław Jagiełło
główny inwentaryzator Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Wybitny znawca łódzkiej sztuki współczesnej i nowoczesnej oraz środowiska jej twórców, w 2015 roku współtworzył projekty dwóch ekspozycji retrospektywnych – Andrzeja Sadowskiego i Ryszarda Hungera – towarzyszących jubileuszowi 70-lecia ASP w Łodzi.

Beata Wysokińska
pedagog ze specjalnością w zakresie pracy kulturalno-oświatowej; p.o. dyrektor Poleskiego Ośrodka Sztuki. Społeczniczka i animatorka kultury, zajmuje się aktywizacją społeczności lokalnej, założycielka klubów: „Żyję z pasją”, autorka Wirtualnego Muzeum Karolewa. Pomysłodawczyni i realizatorka „Eko-magicznych wakacji”, projektu adresowanego do łódzkich dzieci spędzających wakacje w mieście.

Tomasz Krukowski
zastępca kierownika administracyjnego Fabryki Sztuki w Łodzi. Ćwierć wieku pracy w sektorze kultury, podczas którego wspierał i wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem realizację prestiżowych łódzkich imprez, min takich jak: Festiwal Ziemi Obiecanej, Święto ulicy Piotrkowskiej, Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Fotofestiwal – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi, Łódź Design Festival.

Andrzej Zaręba
akustyk, kinooperator i technik Widzewskich Domów Kultury. Kinooperator i akustyk Widzewskich Domów Kultury z blisko 50-letnim doświadczeniem, zapalony bibliofil, członek Społecznej Rady Widzewskiej Galerii Ekslibrisu oraz Stowarzyszenia Widzewscy Przyjaciele Ekslibrisu, w których od 25 lat propaguje sztukę ekslibrisu.

Marcel Szytenchelm
założyciel i reżyser Studia Teatralnego Słup Aktor, reżyser, performer.Założyciel Studia Teatralnego Słup. Wraz z zespołem teatralnym Słup i Widzewskimi Domami Kultury organizuje cykliczne widowiska plenerowe „Dzień Tuwima” (9 edycji) i „Dzień Reymonta” (18 edycji). Inicjator i twórca Galerii Wielkich Łodzian.

Anna Miksa
instruktorka w Bałuckim Ośrodku Kultury. Instruktorka i animatorka kultury, aktywnie działająca na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem: seniorów, osób niepełnosprawnych. Koordynuje Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Moja Sztuka Moje Życie”. Animatorka działań skierowanych do najmłodszych, m.in. programów muzycznych „Muzyczne mrzonki biedronki Kromki” i „Smocze bajanie na muzycznej polanie”. W 2015 r. otrzymała Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wieloletnią pasję i zaangażowanie w upowszechnianie kultury.

Jolanta Niesobska-Bira
starszy bibliotekarz, kierownik filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. Animatorka kultury, działa na rzecz promocji czytelnictwa i aktywizacji społeczności osiedla Polesie, prowadząc akcje głośnego czytania (koordynator akcji „Babcia Jola bajki opowiada”), warsztaty, konkursy i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Jest autorką projektu „Klub seniora w bibliotece”.

Maria Wójcik
starszy kustosz, instruktor biblioteczny w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty. Animatorka kultury, prowadzi nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów, działalności kulturalnej oraz ich promocji. Koordynatorka obchodów „Setnej rocznicy przyłączenia Bałut do Łodzi”. Współautorka sukcesu biblioteki, która zajęła drugie miejsce w plebiscycie na najbardziej przyjazne miejsca na Bałutach w ramach projektu „Bałuty odNowa – rewitalizacja przestrzeni kulturowej”.

Marzena Zeglin
kierownik filii bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście. Animatorka kultury, działa na rzecz środowiska lokalnego, uczestnicząc w programach i współtworząc projekty rewitalizacji społecznej. Zajmuje się aktywizacją seniorów poprzez edukację w zakresie nowoczesnych technologii. Autorka działań „Cudze chwalimy, swego nie znamy”, „Cyfrowy świat dla dojrzałych”, „Muzyczny spacer po Piotrkowskiej”, „Multimedialne podróże po Łodzi”.

Elżbieta Kawula
bibliotekoznawca, kierownik filii nr 3 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew. Animatorka kultury, koordynatorka działań Bibliotecznego Klubu Europejskiego – Kraje Skandynawskie w ramach programu UE Erasmus+, moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki, twórczyni Centrum Aktywności Seniora w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew.

Ewa Kanownik
kierownik Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”. Wielokrotnie nagradzana filmoznawczyni i animatorka kultury. Od wielu lat popularyzuje wiedzę o mediach i filmie poprzez działania Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej i za pomocą portalu Edukacja Filmowa. Organizatorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji Filmoznawczych w Radziejowicach. Laureatka, wspólnie z współpracownikami, nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2013 r.

Piotr Kulesza
specjalista w dziale wystaw i projekcji w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Historyk i historyk sztuki, współtwórca, koordynator i kurator wielu wystaw krajowych i zagranicznych w Muzeum Kinematografii w Łodzi, w tym w 2015 r. dwóch bardzo ważnych dla Łodzi wystaw: IdaTheFilm. Polska historia na światowych ekranach” oraz „Witold Sobociński. Wizualna ciągłość obrazu”.

Przemysław Antoni Hachorkiewicz
– muzyk, pedagog, prezes PZChiO oddział w Łodzi. Muzyk i muzykolog. Przewodniczący Rady Artystycznej i organizator Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis. Współkreuje łódzką scenę muzyczną poprzez animację działalności amatorskich zespołów muzycznych, chóralnych i orkiestrowych, organizację cenionych koncertów, popularyzację zagadnień chóralistyki i muzyki orkiestrowej. Autor wielu artykułów dotyczących zagadnień związanych z upowszechnianiem chóralistyki oraz działalności orkiestr.

2015
Kazimierz ARENDT ZLP
Teresa BASIŃSKA bibliotekarz
Masza BOGUCKA artysta
Krzysztof CWYNAR kompozytor
Małgorzata DZIĘGIELEWSKA historyk sztuki
Alina FALK st. Bibliotekarz
Anna GRABSKA bibliotekarz
Barbara GRZEGORZEWSKA-POŁAWSKA Biblioteka Łódź-Górna
Mirosław JASKULSKI historyk
Andrzej JEŻ muzyk
Cezary KANAR animator kultury
Andrzej PONIEDZIELSKI poeta, satyryk
Paweł SPODENKIEWICZ dziennikarz, socjolog
Karol STRYJSKI pisarz, historyk, politolog
Antoni SZRAM Miejski Konserwator Zabytków
Krystyna WOJTYNIAK Widzewskie Domy Kultury
Lidia ZGANIACZ Centralne Muzeum Włókiennictwa
2014
Andrzej CZERNY Dom Literatury
Sławmir FIJAŁKOWSKI filmoznawca
Hanna JASTRZĘBSKA-GZELLA Poleski Ośrodek Sztuki
Krystyna KNAPIK Muzeum Miasta Łodzi
Eugeniusz KORCZAKOWSKI aktor
Inga POZORSKA kompozytor
Monika TABOWSKA Centrum Kultury Młodych
Aleksandra TRELLA Centralne Muzeum Włókiennictwa
Elżbieta URBANOWICZ Biblioteka Łódź-Śródmieście
Grzegorz WRÓBEL Muzeum Tradycji Niepodległościowych
2013
Tomasz GOŁĘBIEWSKI skrzypek
Jacek KRÓLEWSKI Centralne Muzeum Włókiennictwa
Monika KUBIK Biblioteka Łódź-Bałuty
Barbara KUROWSKA Muzeum Kinematografii
Janusz LANGE Stow. Rodzina Katyńska
Danuta POSPIECH Poleski Ośrodek Sztuki
Urszula RACZKOWSKA-REITER Teatr Arlekin
Jolanta SOBIERAJ Biblioteka Łódź-Śródmieście
Marek STACHURA Artysta plastyk
Katarzyna ŻUK Teatr Nowy
2012
Mateusz BŁAŻEJEWSKI Bałucki Ośrodek Kultury
Konrad CZERNIELEWSKI Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Danuta CIECHAŃSKA Centrum Kultury Młodych
Elżbieta CZARNECKA Stow. Miłośników off kultury SMOK
Jan GŁOWACKI Centralne Muzeum Włókiennictwa
Bożena GAWRYSZCZAK Biblioteka Łódź-Śródmieście
Grzegorz KURAN Biblioteka Łódź-Górna
Elżbieta KUSIŃSKA Stow. Plastyków Amatorów
Krystyna KORCZ Tow. Kultury Teatralnej
Małgorzata MIRUCH-GÓRA Śródmiejskie Forum Kultury
Tomasz NOWAK Widzewskie Domy Kultury
Małgorzata OBUCHOWICZ Biblioteka Łódź-Bałuty
Cezary PAWLAK Muzeum Miasta Łodzi
Marta PIETRANEK Biblioteka Łódź-Widzew
Teresa RADZIKOWSKA-BINKOWSKA Łódzki Dom Kultury
Kinga RARATA Teatr Pinokio
Bogdan SAŁACIŃSKI Poleski Ośrodek Sztuki
Patryk STECZEK Teatr Arlekin
Piotr TARNOWSKI Biblioteka Łódź-Polesie
Anna WDOWIAK Fundacja Piccolo
Włodzimierz WDOWIAK Fundacja Piccolo
2011
Lidia BURSKA Muzeum Kinematografii
Anna CISZOWSKA teatr
Krystyna DANIELEWSKA Biblioteka Łódź-Bałuty
Kazimiera FRYMARK-BŁASZCZYK artysta plastyk
Maria GŁOWACKA Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Joanna GUST aktor, konferansjer
Maja JAKÓBCZYK Muzeum Miasta Łodzi
Anna JANISZEWSKA Biblioteka Łódź-Górna
Iwona KORALCZYK Centrum Kultury Młodych
Piotr KULESZA Muzeum Kinematografii
Anna MICHALSKA Muzeum Kinematografii
Grażyna OTREMBSKA Widzewskie Domy Kultury
Mirosław OWCZAREK Centralne Muzeum Włókiennictwa
Mariusz OLBIŃSKI teatr
Jolanta PIWOŃSKA Centralne Muzeum Włókiennictwa
Tadeusz PLISZKIEWICZ Śródmiejskie Forum Kultury
Henryk PŁÓCIENNIK artysta plastyk
Grzegorz PAWLAK teatr
Maria RAJPOLD Biblioteka Łódź-Widzew
Helena ROJEK Bałucki Ośrodek Kultury
Anna RYŹLAK Biblioteka Łódź-Śródmieście
Małgorzata SKWAREK-GAŁĘSKA Biblioteka Łódź-Polesie
Marcel SZYTENCHELM Widzewskie Domy Kultury
Beata ŚWIERKOWSKA-JÓŹWIAK Miejska Galeria Sztuki
Bronisław STELMASZCZYK teatr
Andrzej WILCZKOWSKI twórczość artystyczna
Józef WIŚNIEWSKI twórczość artystyczna
Anna WALCZAK twórczość artystyczna
Feliks ZAMELSKI Stow. Plastyków Amatorów
2010
Marcin BAŁCZEWSKI prozaik łódzki
Monika CHABER – BARŁOGA Biblioteka Łódź – Śródmieście
Mirosław GUMIŃSKI Muzeum Kinematografii
Przemysław HACHORKIEWICZ PZCHiO
Małgorzata KOWALSKA Biblioteka Łódź-Widzew
Jolanta KRÓLICKA Poleski Ośrodek Sztuki
Mieczysław KUŹMICKI Dyr. Muzeum Kinematografii
Ewa MAJCHRZAK Ośr Kult. LUTNIA
Elżbieta NOWAKOWSKA Centralne Muzeum Włókiennictwa
Marcin OKO z-ca dyr. CMW
Danuta PIASTA Biblioteka Łódź-Górna
Marek PRUS Miejska Galeria Sztuki
Tomasz RODOWICZ reżyser, aktor, muzyk
Joanna RUDAK Centrum Kultury Młodych
Andrzej RUKOWIECKI Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Anna Izabela RUSZCZYK Biblioteka Łódź-Polesie
Ewa RUTKOWSKA-PODWYSOCKA Centrum Kultury Młodych
Andrzej STRĄK SPP oddział Łódź
Katarzyna SZUBERT-KOWALSKA Biblioteka Łódź-Bałuty
Agata SZYMCZAK Muzeum Miasta Łodzi
Ryszard TOBIAŃSKI Odgórna
Barbara TWARDOSZ-DROŹDZIŃSKA Śródmiejskie Forum Kultury
Joanna WIENIAKOWSKA Ośrodek Kultury Górna
Krystyna WOJTYNIAK ZPiT „Ariadna”
Leszek WOSZCZYŃŚKI ZPiT „Anilana”
2009
Halina BIEGAŃSKA Biblioteka Łódź – Śródmieście
Maria BARUD Muzeum Miasta Łodzi
Remigiusz BRZYK Teatr Nowy – reżyser
Grażyna JANASZEK Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Bogusław JANKOWSKI Miejska Galeria Sztuki-informatyk
Anna KORALCZYK Teatrzyk dziecięcy
Barbara KOTOWSKA-MIELCZAREK Biblioteka Łódź- Widzew
Joanna KOZIRÓG-GRZANECKA Biblioteka Łódź – Bałuty
Alicja LENARTOWICZ Biblioteka Łódź – Polesie
Piotr LAUKS Teatr Powszechny – aktor
Dorota MALSKA Dom Kultury Ariadna
Tshela NTUMBA-IBATA AOIA
Ewelina NURCZYŃŚKA-FIDELSKA Stow. Venea-Artis
Zofia PARADOWICZ choreograf
Joanna PODOLSKA dziennikarka
Marek STOLIŃSKI Bałucki Ośrodek Kultury
Barbara STAŃCZYK Biblioteka Łódź-Górna
Joanna STASIEWICZ Teatr Arlekin
Robert SARNECKI Teatr Muzyczny – tancerz
Urszula TOMASZEWSKA Stow. Plastyków Amatorów
Henryk WYSMYK Śródmiejskie Forum Kultury
Beata WYSOKIŃSKA Bałucki Ośrodek Kultury
Małgorzata WRÓBLEWSKA-MARKIEWICZ Centralne Muzeum Włókiennictwa
Waldemar WILHELM teatr
Krystyna ZAMYSŁOWSKA Muzeum Kinematografii
2008
Iwona BRZEZIŃSKA upowszechnianie kultury
Mirosława CHABA Biblioteka Łódź-Bałuty
Anna DYSZKIEWICZ AOiA
Anna DZIONEK-KWIATKOWSKA Teatr Muzyczny
Małgorzata DZIĘGIELEWSKA Miejska Galeria Sztuki
Marcin FILIPOWICZ Poleski Ośrodek Sztuki
Maria KWIATKOWSKA Biblioteka Łódź-Górna
Krystyna KRASIŃSKA Biblioteka Łódź-Widzew
Ryszard KOTKOWSKI Biblioteka Łódź-Śródmieście
Tomasz KOMOROWSKI Muzeum Kinematografii
Anna LISIEWICZ Widzewskie Domy Kultury
Alicja NARUSZEWICZ-PETRENKO Prezes SPA
Ewa OLSZEWSKA-PILAWSKA dyr. Teatru Powszechnego
Agata PAPIERKOWSKA Centrum Kultury Młodych
Anna PILARSKA MMŁ
Bernardyn PIKORA Teatr Powszechny
Zofia PLINKIEWICZ Teatr Nowy
Zbigniew SOSZYŃSKI Śródmiejskie Forum Kultury
Iwona STARKOWSKA Bałucki Ośrodek Kultury
Henryka SKONIECZKA Biblioteka Łódź-Polesie
Izabela TRELIŃSKA artysta plastyk
Bogdan WASZCZYK Teatr Pinokio
Waldemar WILHELM Dyr. Teatru Pinokio
2007
Barbara APPEL starszy kustosz, bibliotekoznawca
Grażyna GIĘTKA Klub „Dąbrowa”
Krystyna GŁUSZKOWSKA Poleski Ośrodek Sztuki
Ewa JASKÓŁA Biblioteka Łódź-Widzew
Cezary KANAR Centrum Kultury Młodych
Magdalena KAPUŚCIŃSKA-BORKIEWICZ ZPAP
Andrzej ŁUCZKOWSKI aktor-mim
Joanna OSSOWSKA-STRUSZCZYK historyk sztuki
Jadwiga SĄCIŃSKA animator kultury teatralnej
Ewa SIERAŃSKA Centralne Muzeum Włókiennictwa
Lucyna SKOMPSKA-ZAPAŁOWICZ poetka, redaktorka
ks Waldemar SONDKA dyr. Teatru Logos
Krystyna STACHURSKA Ośr. Kultury KAROLEW
Jerzy STANEK sztuki iluzji
Barbara WACHOWICZ kustosz, bibliotekoznawca
Anna WALASZCZYK Muzeum Miasta Łodzi
Maria WISZNIEWSKA Biblioteka Łódź-Śródmieście
Krystyna ZAMYSŁOWSKA Muzeum Kinematografii
2006
Elżbieta ADAMIAK prowadzenie kabaretu
Andrzej PONIEDZIELSKI prowadzenie kabaretu
Jerzy BAVER Akademia Muzyczna
Ewelina BIEŃ Stow. Śpiewacze „ECHO”
Krzysztof CWYNAR kompozytor
Janusz DUNIN-HORKAWICZ prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Małgorzata GOLICKA-JABŁOŃSKA Stow. Pisarzy Polskich
Przemysław HACHORKIEWICZ muzyk, pedagog
Piotr JAWORSKI Centralne Muzeum Włókiennictwa
Dorota KANIEWSKA-FRĄTCZAK Dom Kultury 502
Zbigniew KOSZAŁKOWSKI grafik, projektant
Maria KMIECIAK-HARASIMOWICZ kustosz-bibliotekarstwa
Barbara KUROWSKA Muzeum Kinematografii
Lidia MAĆKOWIAK-KOTKOWSKA Centralne Muzeum Włókiennictwa
Zdzisława PIESZYŃSKA Biblioteka Łódź-Widzew
Wanda PIETRZYŃŚKA artysta plastyk
Teresa STOKOWSKA-GAJDA muzyk, pedagog
Iwona SZYMCZAK Biblioteka Łódź-Górna
2005
Tomasz BUDZIAREK Bałucki Ośrodek Kultury
Bożena DROBNIEWSKA Polski Instytut Muzyczny
Maria JANCZAK Biblioteka Łódź-Polesie
Irena JAWORSKA Miejska Galeria Sztuki
Halina OBUCHOWICZ Biblioteka Łódź-Śródmieście
Tadeusz PLISZKIEWICZ Śródmiejskie Forum Kultury
Joanna SANTI-LESZCZYŃSKA Biblioteka Łódź-Śródmieście
Andrzej STRĄK poeta
Zdzisław SZYMOR Muzeum Kinematografii
Monika TABOWSKA Centrum Kultury Młodych
Katarzyna WASILEWSKA ZPAP
Andrzej WENDLAND muzyk, pedagog
2004
Barbara BATOR Centralne Muzeum Włókiennictwa
Elżbieta CZARNECKA Muzeum Kinematografii
Władysław JAGIEŁŁO Miejska Galeria Sztuki
Ewa KANOWNIK Gabinet Edukacji Filmowej
Sebastian KOTLIŃSKI aktor
ks. Dionizy MRÓZ Stowarzyszenie „Węzeł”
Bożenna PIETRASZCZYK Muzeum Historii Miasta Łodzi
Marcel SZYTENCHELM Studio Teatralne „SŁUP”
Czesław WOJCIECHOWSKI ZPAP
2003
Karol BADZIAK dziennikarz
Barbara GWIZDKA-KAMIEŃSKA prezes ZPAP
Zdzisław HEJDUK dyrektor Teatru 77
Tomasz KOMOROWSKI Muzeum Kinematografii
Anna LISIEWICZ Widzewskie Domy Kultury
Andrzej PONIEDZIELSKI autor tekstów, piosenek
Urszula RATAJCZYK Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Ewa RUTKOWSKA Centrum Kultury Młodych
2002
Małgorzata CELEDA Miejska Galeria Sztuki
Walentyna EKIEL Teatr Nowy
Sławomir FIJAŁKOWSKI Kino Charlie
Andrzej ŁUCZKOWSKI Widzewskie Domy Kultury
Alicja NARUSZEWICZ-PIETRENKO Stow. Plastyków Amatorów
Ewa NIEDZIELSKA Biblioteka Łódź-Górna
Agnieszka PALCZEWSKA Bałucki Ośrodek Kultury
Grażyna PAPIER dziennikarka RADIA ŁÓDŹ
Elżbieta PAWLICKA dyr. WiMBP
Łucja ROBAK Tow. opieki nad Starym Cmentarzem
2001
Konrad CZERNIELEWSKI Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Marcin FILIPOWICZ Poleski Ośrodek Sztuki
Jolanta KOWALSKA Dyrektor Teatru Logos
Dorota KANIEWSKA Dom Kultury 502
Ewa LIS kustosz biblioteki Klubu Garnizonowego
Tadeusz PLISZKIEWICZ Śródmiejskie Forum Kultury
Renata RYDZYŃKA Biblioteka Łódź-Polesie
Teresa STOKOWSKA-GAJDA muzyk, pedagog
Wanda UGARENKO Pałac Młodzieży
Elżbieta WRÓBLEWSKA Dom Kultury Energetyk
2000
Mariusz BARTOSIAK Stow. Im. K.K. Baczyńskiego
Grzegorz BEDNAREK Stow. Miłośników Kultury Śr.
Ryszard BONISŁAWSKI Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Andrzej CZERNY Grupa Teatralna „Dziewięciosił”
Jolanta DĄBROWSKA Zespół „Kujon”
Mirosław GUMIŃŚKI Muzeum Kinematografii
Wanda JAKUBCZYK Muzeum Miasta Łodzi
Wiesława JĘDRZEJCZYK wydawnictwo „Literatura”
Bernard KEPLER Miejska Galeria Sztuki
Jolanta KOWALSKA Teatr „Logos”
Stanisław ŁUKAWSKI Stow. Opieki nad Starym Cmentarzem
Krystyna NAMYSŁOWSKA dziennikarka TVP3
Magdalena OLCZYK dziennikarka TVP3
Roman OLEK Widzewskie Domy Kultury
Krystyna SABARA Teatr Powszechny
Jadwiga SĄCIŃSKA animatorka teatralna
Piotr SŁOWIKOWSKI dziennikarz, publicysta teatralny
Wiesława SMOLICH Śródmiejskie Forum Kultury
Waldemar SONDKA Teatr Logos
Iwona SZYMCZAK Biblioteka Łódź-Górna
Aleksandra TRAFALSKA Biblioteka dla dzieci – Bałuty
Alicja WOJCIECHOWSKA Ośrodek Kultury „Karolew”
1999
Krystyna BIAŁEK Centrum Kultury Młodych
Antoni BINASIAK Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Krystyna BOBROWSKA Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Marek BUDZIAREK Muzeum Miasta Łodzi
Łucja JARANOWSKA Galeria Chimera
Halina JARUGA Centralne Muzeum Włókiennictwa
Ireneusz KOŁACIŃSKI Ośrodek Kultury „Górna”
Zbigniew LASOCKI Łódzkie Towarzystwo Muzyczne
Małgorzata LAURENTOWICZ –GRANAS Muzeum Miasta Łodzi
Halina NICPAN Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Mirosław OWCZAREK Centralne Muzeum Włókiennictwa
Mirosław PIETKIEWICZ Łódzkie Towarzystwo Muzyczne
Bożenna PIETRASZCZYK Muzeum Miasta Łodzi
Czesława PRZYBYLSKA Biblioteka Łódź – Widzew
Andrzej RYŁKO Śródmiejskie Forum Kultury
Jadwiga SOCHACKA Widzewskie Domy Kultury
Krystyna WĄGROWSKA- ZAMYSŁOWSKA Muzeum Kinematografii
Bożena WŁODARSKA Ośrodek Kultury „Lutnia”
Halina WOŹNY instruktor tańca
Adam ZIELIŃSKI Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Zachęcamy wszystkich łódzkich twórców do korzystania z oferowanego wsparcia finansowego i organizacyjnego Miasta przy realizacji wartościowych projektów artystycznych.

Kalendarz
Kontakt